Tietoturva- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Select Financial Services Oy  (myöhemmin Select) käsittelee toiminnassaan henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi sekä tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi. Lisäksi keräämme analytiikkatietoja verkkosivujemme kävijöistä.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Selectillä on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Selectin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

 

Select Financial Services Oy

2921254-1

Mikonkatu 9, 4. krs, 00100 Helsinki

hello(a)selectfinancial.fi

www.selectfinancial.fi

 

Rekisteristä vastaava henkilö:

Select Financial Services Oy

2921254-1

Mikonkatu 9, 4. krs, 00100 Helsinki

hello(a)selectfinancial.fi

 

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

Etu- ja sukunimi

Titteli tai ammattinimike

Yhteystiedot

Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot

Verkkosivut

IP-osoite

URL-reitti sivustolla

Vierailun ajankohta

Selaintyyppi ja -versio

Laitetyyppi

Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

Sivuilla hyödynnetään lisäksi evästeitä.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

 

4. Mistä saamme henkilötiedot?

Lähtökohtaisesti saamme tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen täyttämiseen

Henkilötietoja voidaan käyttää erilaisiin suostumuksiin ja sopimuksien hallintaan.

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietoja käytetään Selectin ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

 

6. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

 

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasviestinnässä käytettäviä yhteystietoja ja Selectin sähköisten järjestelmien käyttämisestä syntynyttä tilastotietoa siirretään Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja niiden suojaamisesta vastaavat kyseiset palveluntarjoajat Euroopan Unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa tietoja poikkeustapauksessa tahoille, joiden kanssa meillä on voimassaolevat sopimukset, joiden mukaisesti tahot sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muutoin emme luovuta henkilötietojasi Selectin organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Select voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Selectn organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Select käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Selectille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Selectin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.