Opastusta kirjanpitoonYrittäjävinkit

Tulonlähdejako poistuu – opastusta verotukseen

Otsikkoa tarkemmin sanottuna tulonlähdejako on muuttunut tämän vuoden alusta. Aikaisemmin verotuksessa on kohdeltu rahavirtoja eri tavoin riippuen siitä mistä raha on tullut. Tulonlähteet olivat jaettu elinkeinotoiminnan tulonlähteeseen, henkilökohtaiseen tulonlähteeseen (TVL) ja maatalouden tulonlähteeseen. Nyt henkilökohtainen tulonlähde on yhdistetty elinkeinotoiminnan tulonlähteeseen ja maatalouden tulonlähde jatkaa edelleen omana tulonlähteenään.

Monille yrityksille merkittävin tulovirta on tullut elinkeinotoiminnasta, kuten tuotteiden ja palveluiden myynnistä, mutta joissain tapauksissa osa tuloista on laskettu tämän tulonlähten ulkopuolelle TVL-tulonlähteeksi, jos niiden lähde ei ole täyttänyt elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä. Tällaisiä tulonlähteitä voi olla esimerkiksi yrityksellä, joka päätoimisesti on elinkeinotoiminnan alla, mutta sijoittaa ylimääräiset varansa osakkeisiin, joista syntyy tuloa.

Keihin tulonlähdejaon muutos vaikuttaa?

Muutos vaikuttaa lähinnä yrityksiin, jotka ovat saaneet aikasemmin ainakin osan tuloistaan TVL-tulonlähteestä, esimerkiksi omistamiensa tilojen vuokraustoiminnasta tai osakesijoituksista. Muutos on merkittävä erityisesti holding-yhtiöiden kannalta, koska ne eivät perinteisesti harrasta liiketoimintaa, mutta tippuvat nyt elinkeinoverotuksen alle. Myös kovassa mullistuksessa oleva virtuaali- ja kryptovaluuttojen verotus muuttuu tulolähdejaon myötä (tästä lisää seuraavassa blogipostissa). Muutos vaikuttaa myös konserniavustuksen saajiin: kun tuloverolähde poistuu, niin “kaikki” yritykset ovat elinkeinoverotuksen alla.

– TVL-tulonlähteen alla olleisiin yrityksiin.
– Vuokraus- ja sijoitustoimintaa “sivussa” harrastavat yritykset
– Virtuaali- ja kryptovaluuttoja omistavat yritykset.
– Konseriavustuksensaajat

Keihin tulonlähdejaon muutos ei vaikuta?

Muutos ei vaikuta tahoihin, joiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen, kuten esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt. Lakimuutoksella ei ole myöskään tarkoitus muuttaa perintö ja lahjaverotusta, missä huojennuksien edellytyksenä on edelleen yritystoiminnan harjoittaminen. Eli jatkossakin esimerkiksi holding-yhtiön sukupuolvenvaihdos ei ole oikeutettu huojennuksiin. Muutos ei vaikuta:

– Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (muutos koskee siis lähinnä Oy:ta)
– Asuntoyhtiöt ja osuuskunnat. & keskinäiset kiinteistöyhtiöt

– Yleishyödylliset yhteisöt

- Julkisyhteisö ja muut osin verovaapaat yhteisöt (kuten kunta, koulut yms.)
– Perintö- ja lahjaverotusta. 


Yllä mainittuihin sovelletaan elinkeinoverolakia vain kuin ne täyttävät elinkeinon merkit

Omaisuuslajit ja muu omaisuus?

Aikaisemmin yhtiön omaisuu on jaoteltu tulolähteittäin, niin että jokaisella tulonlähteellä on ollut oma omaisuuslajinsa. Nyt TVL-tulonlähteen poistuttua myös TLV-omaisuus pitää määritellä uudestaan. Pääasiallisesti entinen TVL-omaisuus luetaan uudeksi omaisuuslajiksi “Muu Omaisuus”. On myös mahdollista, että osa TVL-omaisuudesta, kuten pitkäaikaiset talletukset ja arvopaperit sijoitetaan osin jatkossa rahoitusomaisuudeksi. Vuodenvaihteessa muuttui rahoitusomaisuuden sanamuoto laissa:

Vanha: Rahoitusomaisuutta ovat rahat, pankki- ja tilisaamiset sekä muut sellaiset rahoitusvarat. 

Uusi: rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset ja muut rahoitusvarat.

Uusi sanamuoto on väljempi ja voi osaltaan viitata siihen, että perinteisten pankki- ja asiakasvaratilien rinnalle syntyy teknologisen kehityksen myötä myös muita konsepteja kuten krypto- ja virtuaalivaluutat. Voit lukea tulolähdejaon ja muun omaisuuslajin vähennyksistä seuraavasta blogipostistamme ja virtuaali- ja kryptovaluuttojen veromuutoksista täältä.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Sanomatalossa, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.