Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkitYrityssaneeraus

Tervehdytä yrityksesi talous ja reagoi maksuvaikeuksiin yrityssaneerauksella.

Ylen vanha uutinen kertoo, että monet yritykset hakeutuvat liian myöhään velkasaneeraukseen. Myös meillä tilitoimistokentällä on vastaava kuva: talousvaikeuksissa olevat yrittäjät taistelevat valitettavan pitkään ilman ulkopuolista tukea, minkä myötä yritys joutuu lopulta pysyvään maksukyvyttömyyteen, eli konkurssiin. Konkurssille on kuitenkin vaihtoehto.

Mikä on yrityssaneeraus?

Yrityssaneeraus, tai toiselta nimeltään velkasaneeraus, on vaihtoehto konkurssille. Mikäli näyttää siltä, ettei yritys pysty suoriutumaan veloistaan, pitää yrityksen reagoida tähän heti. Ensimmäisenä sovitaan suoraan velkojien kanssa maksujärjestelyistä, ja katsotaan saisiko sillä tervehdytettyä yrityksen talous takaisin vakaalle pohjalle. Mikäli tämä ei riitä, on mahdollista turvautua yrityssaneeraukseen.

Yrityssaneeraus on oikeuslaitoksen hyväksymä ja tuomioistuimen päättämä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen oikeushenkilön toiminta. Päästäkseen saneerausmenettelyyn, yrityksen tai velkojan pitää hakea maksuvaikeuksissa olevaa yritystä saneeraukseen tuomioistuimen päätöksellä. Velkojat usein reagoivat tilanteeseen vasta konkurssihakemuksen ollessa ajankohtainen. Siksi saneeraus usein lähtee velallisesta itsestään, ja tarkoituksena on täyttää velkavelvoitteet parhaalla mahdollisella tavalla sekä saattaa yritys taas vakaalle pohjalle.

Mitä yrityssaneerauksessa tehdään?

Yritys- ja velkasaneerauksessa voidaan uudelleen neuvotella ja vähentää velkoja sekä parantaa tai palauttaa likviditeetti, jotta oikeushenkilö voi jatkaa toimintaansa. Velkajärjestelyn keinoina tulevat kysymykseen maksuaikataulun muuttaminen, jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuuden alentaminen sekä velan määrän alentaminen. Eli yrityksen velat voidaan saattaa kokonaisuudessaan maksujärjestelyyn, jonka myötä yrityksen talous tervehtyy. Saneerausohjelma voi kestää useita vuosiakin.

Yrityssaneerauksessa voi osa veloista pienentyä, mikä tarkoittaa, että velkojat eivät välttämättä saa saataviaan kokonaisuudessaan. Velkojalle voi kuitenkin olla edullisempaa saada edes osa veloistaan takaisin saneerausmenettelyn kautta kuin menettää kaikki saatavansa velallisen konkurssissa. Tämän takia saneerausprosessi voi olla hyödyllistä tehdä yhteistyössä velallisen kanssa. Velallinen voi myös helposti estää saneerausprosessin, jos heidän oikeusturvansa on vaarassa, mikä myös puoltaa saneerausprosessin järjestämistä yhteistyössä velallisen kanssa.

Yrityssaneeraukseen hakeminen

Aluksi yritys tekee tuomioistuimelle hakemuksen yrityssaneeraukseen (myös velkoja voi hakea yritystä velkasaneeraukseen). Yrityssaneeraushakemus voidaan tehdä, vaikka velkoja hakee velallista konkurssiin.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa tuomioistuimen päätöksellä, jonka ehtona on vähintään yksi seuraavista:

1) Velallista uhkaa maksukyvyttömyys
2) Velallinen on maksukyvytön, mutta saneerausohjelma voi korjata tilanteen.
3) Saneeraukseen suostuu vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä veloista. Velkojien hyväksyntä on tärkeää, koska saneerauksessa voidaan vaikuttaa velan määrään ja maksuvelvoitteisiin.

Saneeraushakemukselle ei ole määritelty laissa muita muotovaatimuksia kuin, että se pitää tehdä kirjallisena tuomioistuimelle. Joissakin lähteissä mainitaan kuitenkin, että tilintarkastajan lausunto saneerauskelpoisuudesta on tärkeässä rooli saneeraushakemuksessa. Vaikka laki ei sinänsä määrittele millainen hakemuksen pitäisi olla, on tärkeää tehdä hakemus hyvin, jotta sen saa läpi. Koska velkojien oikeusturva huomioidaan prosessissa vahvasti, voi olla hyvä lähtökohta hakea saneerausta yhdessä velkojan kanssa. Mikäli on selvää, ettei velallinen nauti velkojien luottamusta, ei saneerausta voida aloittaa.

Mikäli suuret velkojat vastustavat menettelyä, niin hakemus ei todennäköisesti mene läpi. Siksi on tärkeä käydä avointa keskustelua velallisen kanssa, ja selvittää onko saneeraus myös velallisen etu. Vaikka saneerausmenettelyssä velanmaksuehdot huonontuisivat velkojan näkökulmasta, niin se voi olla silti parempi ratkaisu kuin menettää koko velkasumma konkurssissa.

Yrityssaneerauksen aloittaminen

Yrityssaneeraus alkaa aina hakemuksen pohjalta tuomioistuimen päätöksellä, ja jatkuu saneerausohjelman tekemisellä. Saneerausohjelman tekemistä varten velallinen saa niin sanotun “rauhoitusajan”, jonka aikana velalliset eivät voi periä vanhoja velkoja. Tuomioistuimen hyväksyvässä saneerauspäätöksessä nimetään selvittäjä, jonka voi mieltää saneerausprosessin “johtajaksi”.

Selvittäjä aloittaa prosessin selvittämällä yrityksen taloudellisen tilanteen, ja tarvittaessa tarkastaa aiemman toiminnan piirteet, mm. mahdollisten väärinkäytöksien varalta. Selvittäjän vastuulla on tehdä saneerausohjelma velallisen ja velkojien kanssa, sekä seurata ohjelman noudattamista prosessin aikana.

Kun saneeraussuunnitelma on tehty, niin se esitellään velkojille, jotka äänestävät sen hyväksymisestä. Mikäli velkojat hyväksyvät suunnitelman, niin se vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä, ja saneerausohjelman noudattaminen voi alkaa. Päätöksessään tuomioistuin ainoastaan tarkistaa, että lakitekniset määritteet täyttyvät, eikä tuomioistuin ota kantaa ohjelman liiketaloudellisiin vaikutuksiin. Selvittäjän, velallisen ja velkojien tehtävänä on arvioida onko ohjelman noudattaminen liiketaloudellisesti järkevää heille.

On hyvä huomata, että saneerausmenettely koskee ainoastaan velkoja, jotka ovat toteutuneet ennen yrityssaneerauksen aloittamista. Prosessin aloittamisen jälkeen syntyviä velkoja kohdellaan, ja voidaan periä, normaalisti.

Yrityssaneerauksen noudattaminen ja päättäminen

Laissa yrityksen saneerauksesta määritetään selvittäjän tehtäväksi valvoa menettelyn noudattamista, mutta ohjelman varsinainen toteuttaminen on ensisijaisesti velallisen vastuulla. Velallinen on edelleen vastuussa liiketaloudellisesta päätöksistä ja toiminnastaan, mutta saneerausohjelmassa voi olla määrittelynä liiketaloudellisia toimia, jotka velallisen pitää toteuttaa osana ohjelmaa.

Velallinen ei voi ilman selvittäjän suostumusta esimerkiksi myydä yrityksen käyttöomaisuutta, ottaa merkittävää uutta velkaa tai ryhtyä muihin toimiin, jotka voivat vaarantaa saneerauksen edellytyksiä. Saneerausohjelmassa määrätty velkajärjestely tai saneerausohjelma kokonaisuudessaan voidaan määrätä raukeamaan, mikäli ohjelmaa ei noudateta tai prosessissa on toimittu harhaanjohtavasti.

Mikäli saneerausohjelma ei raukea väärinkäytöksiin, niin ohjelma päättyy, kun velallinen on suorittanut ohjelmaan merkityt maksuvelvoitteensa. Tämä voi kestää useitakin vuosia.

Yrityssaneeraus on monimutkainen toimenpide, ja tämä blogiposti vasta raapaisi aihepiirin pintaa. Voit halutessasi perehtyä lakiin yrityksen saneerauksesta, ja aihetta käsittelevään vanhaan hallituksen esitykseen, joka käy läpi samoja asioita selväsanaisemmin ja esimerkkien kanssa.

Kirjoitamme seuraavissa blogiposteissa lisää yritys- ja velkasaneerauksesta, sekä niihin liittyvistä palveluistamme. Mikäli yrityksesi on joutunut maksuvaikeuksiin, ja mietit voisiko yrityssaneeraus olla sinulle sopiva vaihtoehto, niin ota yhteyttä ja tutkitaan asiaa.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.